Eerste successen behaald in strijd tegen Circuit Zandvoort

14 oktober 2019

Eerste successen behaald in strijd tegen Circuit Zandvoort

De samenwerkende natuur- en milieuorganisaties (Stichting Duinbehoud, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Stichting Rust bij de Kust, Milieudefensie en Stichting Vrienden van Middenduin) hebben eerste successen geboekt in strijd tegen het Circuit Park Zandvoort.

Ontsluitingsweg verlegd

Uit de onlangs ingediende vergunningaanvraag voor de Formule 1 komt naar voren, dat het Circuit Park Zandvoort afziet van de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg door het Natura 2000 gebied. De weg wordt naar het zuiden verlegd en moet volledig buiten het natuurgebied blijven. De natuur- en milieuorganisaties hebben wel bij de provincie aangedrongen op herstel van de schade en compensatie van het vernielde stuk duingebied.

Reductie stikstofdepositie

Uit de onlangs gepubliceerde concept vergunning Wet natuurbescherming komt naar voren, dat de provincie Noord-Holland van plan is om de toegestane hoeveelheid stikstofdepositie door het Circuit Park Zandvoort in te perken. De in het verleden vergunde hoeveelheid van 8.600 kg/jaar moet omlaag naar 7.300 kg/jaar. De natuur- en milieuorganisaties bereiden een reactie voor op de concept vergunning en zullen vragen om verdere reductie van de stikstofdepositie.

Geen helikoptervluchten

Een woordvoerster van het Circuit Park Zandvoort (betrokken bij het Mobiliteitsplan) wist 11 oktober jl. te melden, dat er geen commerciële helikoptervluchten meer zullen worden georganiseerd rond de Formule 1.

Voorlopige voorziening

De samenwerkende natuur- en milieuorganisaties hebben een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Rechtbank Noord-Holland met het verzoek om de werkzaamheden op het Circuit terrein stil te leggen. In een brief aan de Rechtbank schrijft de Stichting Duinbehoud:

¨Afgelopen weken is ons gebleken, dat het tijdstip waarop werkzaamheden ter  voorbereiding van de Formule 1 op het Circuit Park Zandvoort van start gaan en de wijze  waarop deze werkzaamheden worden uitgevoerd tamelijk onvoorspelbaar zijn. Wij  hebben moeten constateren dat werkzaamheden zijn uitgevoerd in Natura 2000 gebied  in strijd met de vergunningvoorschriften en dat werkzaamheden zijn gestart  vooruitlopend op vergunningverlening. De provincie treedt niet handhavend op ondanks  diverse handhavingsverzoeken.
Op dit moment staat de concept-vergunning van de provincie Noord-Holland voor  verdere werkzaamheden op het Circuit Park Zandvoort open voor het geven van een  zienswijze tot 18 oktober 2019. Een vergunning zou in de week van 21 oktober kunnen  worden afgegeven en de werkzaamheden zouden in de week van 28 oktober van start  kunnen gaan. Maar wellicht al eerder gezien de ervaringen van afgelopen weken. Daarbij  kan het leefgebied van de rugstreeppad en zandhagedis onherstelbaar worden  beschadigd. Vandaar de noodzaak en urgentie van ons verzoek om een voorlopige  voorziening.
¨

Mobiliteitsplan

In het Overleg Orgaan Nationaal Park Zuid Kennemerland is een concept van het Mobiliteitsplan gepresenteerd. Een poging om dit vertrouwelijk te houden werd door de voorzitter gecorrigeerd (er zaten immers mensen op de publieke tribune). Het verhaal was ambitieus, maar op cruciale onderdelen (zoals het vinden van parkeerplaatsen in de regio voor al die automobilisten die met 150 pendelbussen vervoerd moeten worden) was nog veel onduidelijkheid. Enkele getallen: 111.500 bezoekers waarvan 26% uit de regio (straal 15 km). 30% van de bezoekers moet de trein in, 20 % op de fiets en 15% lopend. De rest komt met de auto en/of pendelbus of touringcar.