Een nieuwe wet natuurbescherming

13 januari 2014

Een nieuwe wet natuurbescherming

Natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties willen dat de overheid efficiënter optreedt tegen het dumpen van chemisch afval, zoals dit weekend bij Lelystad en Venlo gebeurde. Wij willen dat overheden wettelijk worden verplicht om toezicht en handhaving te garanderen: voor alle wilde dieren, planten en hun leefomgeving moet daarom een wettelijke basisbescherming en zorgplicht gaan gelden.

Onze visie op de nieuwe natuurwet

De vijftig natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties hebben maandag 13 januari 2014 een gezamenlijke visie op natuurbescherming in Nederland gepresenteerd. Wij pleiten voor erkenning van de intrinsieke waarde van natuur en een basisbescherming en zorgplicht voor alle dieren en planten. Aangezien veel soorten in Nederland het moeilijk hebben, moeten leefgebieden van bedreigde dier- en plantensoorten worden beschermd, in stand worden gehouden en hersteld. Ook stellen wij voor om het vergroten en verbinden van natuurgebieden in de wet vast te leggen. Rapport wet natuurbescherming

Nieuwe natuurwet

Een voorstel voor een nieuwe Wet natuurbescherming is in augustus 2012 door de toenmalige demissionaire staatssecretaris Bleker ingediend bij de Tweede Kamer. Dit voorstel – dat de bestaande natuurregelgeving in Nederland uitholde – is door de huidige Tweede Kamer controversieel verklaard. In het regeerakkoord van het huidige kabinet is opgenomen dat het wetsvoorstel via een nota van wijziging zal worden aangepast. Deze nota van wijziging wordt waarschijnlijk begin 2014 door staatssecretaris Dijksma bij de Tweede Kamer ingediend, waarna de parlementaire behandeling start.

Visiedocument ‘Een nieuwe wet natuurbescherming’

De vijftig  natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties presenteerden op het symposium ‘Naar een nieuwe natuurwet’  maandag  in Den Haag een gezamenlijke visie op de natuurwetgeving in Nederland. Het draagvlak voor natuurbescherming is groot. De organisaties vertegenwoordigen samen een achterban van 4 miljoen leden en donateurs, en 100.000 zeer actieve vrijwilligers.

Intrinsieke waarde

Wij willen dat de intrinsieke waarde van natuur in de wet wordt opgenomen. Dit betekent erkenning van de zelfstandige waarde van natuur, los van de gebruikswaarde van natuur voor de mens. Voor alle wilde dieren, planten en hun leefomgeving moet een basisbescherming en zorgplicht gaan gelden, zodat onder meer natuurvandalisme als het dumpen van afval en wildcrossen in de natuur kan worden aangepakt.

Soortenbescherming

Aangezien veel soorten in Nederland het moeilijk hebben, moet de natuur niet passief maar actief beschermd worden. Dit betekent dat leefgebieden van bedreigde dier- en plantensoorten worden beschermd, in stand gehouden en hersteld. Afschot van dieren mag alleen plaatsvinden in het kader van schadebestrijding en beheer. De lijst met vrij bejaagbare soorten – en daarmee de plezierjacht – wordt afgeschaft.

Gebiedsbescherming

Wij stellen voor om het vergroten en verbinden van natuurgebieden in de wet vast te leggen. Dit natuurnetwerk bestaat uit twee typen beschermde gebieden: natuurgebieden van internationaal belang en natuurgebieden van nationaal belang. Ook rust, stilte en ruimte moeten blijvend worden beschermd. Juist in een druk land als Nederland staan deze waarden vaak onder druk.

Verenigen natuur en economie

Met dit voorstel willen wij laten zien dat het mogelijk is om natuur en landschap streng te beschermen waar dat nodig is en er tegelijkertijd voor te zorgen dat economische ontwikkelingen en andere maatschappelijke activiteiten mogelijk blijven. Dit kan door de programmatische aanpak in de wet te verankeren. Wanneer de natuurkwaliteit van een kwetsbaar natuurgebied verbetert, ontstaat er meer ruimte voor economische ontwikkeling.

De organisaties die zich scharen achter deze visie, zijn de Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging, Dierencoalitie (22 organisaties), Vlinderstichting, KNNV, Soortenbescherming Nederland, Stichting De Noordzee, Vereniging Politie Dieren‐ en Milieubescherming, Wereld Natuur Fonds, De12Landschappen, Landschapsbeheer Nederland, IVN, Milieudefensie, EIS, FLORON, Ravon, Zoogdierenvereniging, VOFF, IUCN NL, De Faunabescherming, Duinbehoud, Stichting Goois Natuurreservaat, Vereniging Platform Lichthinder , Natuur & Milieu en Samenwerkingsverband Nationale Parken.