Duurzame suggesties voor lokale verkiezingsprogramma’s

15 november 2013

Duurzame suggesties voor lokale verkiezingsprogramma’s

De politieke partijen in de gemeenten zijn zich aan het klaarstomen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. De ambities en visie van de Milieufederatie is bij alle lokale partijen van Noord-Holland onder de aandacht gebracht. Veel van deze partijen zijn al klaar met hun programma. Maar niets is zo veranderlijk als de politiek.

De belangrijkst boodschap aan de lokale bestuurders is hun rol in de energieke samenleving serieus te nemen. Wij pleiten voor meer zeggenschap voor lokale initiatieven. Wij vinden dat deze initiatieven als serieuze sparringpartner moeten worden gezien. Immers, een duurzame gemeente ontstaat niet doordat de raad en het college een mooi beleidsplan schrijven. Het betrekken van de inwoners is een belangrijke randvoorwaarde voor succes.

We delen met u de tien suggesties die we de lokale politieke partijen hebben meegegeven. Daarmee maken we u deelgenoot op onze visie op lokale duurzaamheid. Als de verkiezingsdebatten in uw gemeente losbarsten kunt u een oordeel vormen over de partijen die duurzaamheid serieus nemen.

Tien duurzame suggesties voor lokale verkiezing- en collegeprogramma’s
  1. Burgers en maatschappelijke organisaties zien steeds meer mogelijkheden om duurzame ontwikkeling zelf in de praktijk te brengen. Lokaal worden duurzame producten geproduceerd, huizen en gebouwen worden energie-zelfvoorzienend gemaakt, en afvalwater wordt hergebruikt. Deze maatschappelijke ontwikkeling vraagt om een andere rol van de overheid. Uw gemeente stimuleert haar burgers te werken aan een duurzame toekomst en ondersteunt (facilitair en inhoudelijk) daarom die initiatieven met raad en daad. Daarvoor bestaat bijvoorbeeld de handreiking ’De rol van gemeente bij lokale duurzame energie-initiatieven‘ van Rijkswaterstaat.
  2. Uw gemeente wil meewerken aan het kantelen van de oude naar een nieuwe economie die gebaseerd is op de principes van innovatie en duurzaamheid. Ze biedt startende vernieuwers leegstaande kantoorruimte of braakliggende grond, zorgt voor werkplaatsen voor lokale innovatieve en duurzame ondernemers, en biedt innovatieve bedrijven een platform ter inspiratie voor het overige bedrijfsleven. Bij de duurzame economie hoort het betrekken van lokale bedrijven bij energiebesparing, het stimuleren van een lokale energiemaatschappij en lokaal duurzaam geproduceerd voedsel.
  3. Gemeenten realiseren hun nieuwbouwprojecten alleen energieneutraal of energieleverend.
  4. Gemeenten maken bij ruimtelijke ontwikkelingen een afweging op het gebied van maatschappelijke en ecologische kosten en baten. Bebouwing bijvoorbeeld wordt daarom zo veel mogelijk binnen de bestaande bebouwingscontouren gerealiseerd. De nadruk ligt voor de gemeente op herstructurering. Hierbij wordt, waar het kan, rekening gehouden met de plaatsen die met het openbaar vervoer goed bereikbaar zijn.
  5. Het gemeentelijk inkoopbeleid en het beleid voor opdrachtverstrekking is in 2015 vanzelfsprekend 100% duurzaam.
  6. Uw gemeente betrekt bewoners in een vroeg stadium bij de inrichting van hun eigen leefomgeving. Bewonersparticipatie bij planvorming zorgt voor meer begrip en draagvlak. Ook heldere communicatie helpt om verwachtingen te beheersen en besluitvorming te versoepelen. De Milieufederatie Noord-Holland adviseert al ruim 40 jaar de overheden over natuur-, milieu- en bewonersaspecten waardoor plannen robuuster worden. Door de lokale kennis van onze lidorganisaties weten wij wat er speelt en kunnen wij ook bemiddelend optreden. Neemt u contact op voor advies: zowel inhoudelijk als over het proces.
  7. Uw Gemeente stelt een verkeersbeleid op dat voorrang geeft aan vervoer dat niet vervuilt. Daar past bij: het stimuleren van fietsgebruik – men bevoordeelt zelfs fietsers –, regulerend parkeerbeleid, voldoende laadpalen voor elektrische voertuigen, dus voor het eigen wagenpark, vervoer met groen gas en deelauto’s.
  8. In Noord-Holland is de lucht op veel plekken nog steeds ongezond. Stikstofoxiden, fijn stof en roet bepalen de luchtkwaliteit in het Noordzeekanaalgebied en in en om Amsterdam en in de IJmond. Maar ook de snelheidsverhoging rond snelwegen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in landbouwgebieden zijn van invloed op de luchtkwaliteit. De normen voor een gezonde luchtkwaliteit zijn omschreven door de wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Uw gemeente neemt deze WHO-norm als streefrichting.
  9. Boeren produceren voor de wereldmarkt en houden soms het hoofd nauwelijks boven water. Ondertussen weet de consument niet waar zijn eten vandaan komt en wil voedsel dat eerlijk en traceerbaar is. Door specifieke projecten de ruimte te bieden zoals het organiseren van een markt met regionale producten, zet de gemeente zich in om de verbinding tussen voedselproducent en voedselconsument te herstellen.
  10. “Laat het donker donker en de stilte stil!” De 24-uurseconomie biedt aan velen vele kansen, maar gaat in toenemende mate ten koste van gewenste rust en ruimte. Dat geeft hinder voor mens en dier. De gemeente kan allereerst een belangrijke rol spelen in het terugdringen van lichtoverlast. Kijk eens op onze NachtvandeNacht website voor voorbeelden van succesvol lichtbeleid – of neem contact op met de Milieufederatie Noord-Holland.

Meer informatie: j.jansen@mnh.nl