Duurzame biodiversiteit, er kan meer dan we denken

27 augustus 2015

Duurzame biodiversiteit, er kan meer dan we denken

Sail is geweest en het waren zonnige, gezellige, maar ook nuttige dagen! De Provincie nodigde ruimhartig de relaties uit om in gesprek te komen. En dat leverde een aantal interessante netwerk gesprekken op. Ook was er de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen en zaken toe te lichten. En die mogelijkheden zijn gebruikt. In de vele gesprekken kwam met regelmaat de teloorgang van de biodiversiteit in Noord-Holland ter sprake. Zo vroeg gedeputeerde Talsma naar mogelijkheden om de biodiversiteit ook buiten het NNN (Natuurnetwerk Nederland) verder te kunnen stimuleren. Wij denken dat het zou helpen als we het minder populaire woord biodiversiteit, koppelen aan het wat versleten begrip duurzaamheid. Als we deze beide begrippen steeds in samenhang gebruiken bij het handelen, het gebruik van de ruimte, is er winst te behalen. Dat geldt dan zowel bij het wonen, werken als het recreëren in de provincie.

Biodiversiteit-inclusief-denken draagt bij aan een duurzame economie.

Als bovenstaande onze basisgedachte wordt, dan volgend de stappen vanzelf. Een aantal voorbeelden zijn er al:

  • De provincie werkt met het waterschap al enigszins volgens dit principe en noemt het meekoppel kansen. Denk aan de Hondsbossche zeewering, of de Markermeerdijken; waar waterkering en natuur worden verbonden.
  • Het principe is ook bespreekbaar met een zorginstelling. In Zaandam werken wij samen met de grote zorginstelling het Pennemes. Het Pennemes werkt duurzaam en betrekt zijn omgeving bij het werk. Niet alleen komen er zonnepanelen, maar ook de tuin is aangepast, er hangen nestkastjes en er zijn nu plannen om een tuin op het dak te maken. Wij adviseren bij deze activiteiten en werken en ontwikkelen ook gezamenlijke projectplannen op bovengenoemde gebieden. Hier wordt concreet biodiversiteit gekoppeld aan duurzaamheid.
  • Met bedrijven is ook zo’n samenwerking op te zetten. Bedrijven innoveren uit zichzelf al en maken de bedrijfsprocessen steeds duurzamer. In onze contacten praten we daarnaast over bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen op bedrijfsterreinen, over verduurzaming van de inkoop en over hun voorbeeldfunctie t.o.v. hun collega’s.
    Maar we kunnen nog een stap maken. Het vergroenen van een bedrijventerrein i.p.v. van verstening draagt ook bij aan de biodiversiteit. En als het op het eigen terrein niet past, kan het eventueel ook wat verderop in de omgeving; als compensatie. En daar moeten we met die bedrijven de koppeling maken. Zo kunnen ze op meerdere terreinen scoren.

De Milieufederatie kan met inzet van het gehele netwerk van gemeenten, bedrijven groot en klein, zorginstellingen en andere non-profitorganisaties biodiversiteit in samenhang met duurzaamheid onder de aandacht brengen. Vanuit ons netwerk kunnen daar ook de achterbannen van de TBO-organisaties met honderdduizenden Noord-Hollanders bijkomen. Dus dat gaan we vanaf nu volop doen, ten gunste van de biodiversiteit. De biodiversiteit kan worden geholpen, door alle Noord-Hollanders!

Onderzoeksbureau Alterra heeft voor de provincie twee rapporten opgesteld over biodiversiteit. Volgens het rapport ‘Biodiversiteitsgraadmeters’ is nog 15 % van de oorspronkelijke biodiversiteit in Noord-Holland over. De oorzaken zijn de afname van de hoeveelheid natuurgebied en de versnippering van de natuur, verdroging en vermesting. Het streven naar behoud van biodiversiteit is nog niet gehaald. Het provinciaal natuurbeleid werp zijn vruchten af. Positief is dat door de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofd Structuur) de hoeveelheid natuurgebied weer toeneemt. De daling van de meest bedreigde soorten neemt af. Buiten het NNN is winst te boeken in de landbouwsector, maar ook in stedelijk gebied en op bedrijventerreinen.