Denk mee over een beter leefmilieu rondom Schiphol

24 november 2016

Denk mee over een beter leefmilieu rondom Schiphol

Wilt u meedenken over het creëren van een beter leefmilieu rondom Schiphol?

Woont u in de directe omgeving van Schiphol? Hebt u ideeën om het leefmilieu te verbeteren waardoor er minder geluidsoverlast en minder luchtverontreiniging van Schiphol is? Vult u dan de enquête Schiphol raadpleging in Investeren in een beter leefbare Schiphol regio in.

Wij willen onder bewoners in de directe nabijheid van Schiphol inventariseren hoe zij over een aantal inrichtingsmaatregelen denken. En misschien hebt u nog ideeën die kunnen bijdragen aan minder (vliegtuig)lawaai, een schonere lucht en een betere leefomgeving.

Direct omwonenden van Schiphol ondervinden vaak hinder van Schiphol in de vorm vliegtuiglawaai, luchtverontreiniging of een verminderd veiligheidsgevoel.

Met maatregelen in de lucht zoals betere aan- en uitvliegroutes, hoger aanvliegen, glijvluchten en stillere vliegtuigen wordt geprobeerd de geluidhinder van vliegtuigen terug te dringen.

Met maatregelen op de grond kun je het geluid ook terugdringen of verzachten.

  • Bij het inrichting van de ruimte zijn maatregelen te nemen die het geluid kunnen verstrooien of weerkaatsen zodat minder geluid terechtkomt bij de ontvanger.
  • Materiaalkeuze en planten kunnen het geluid voor een deel absorberen.
  • De omgeving kan zo ingericht worden dat natuurlijke geluiden (stromend water, ritselende bomen, vogelgezang) het geluid van vliegtuigen maskeren zodat het minder opvalt.
  • Een groene omgeving kan er aan bijdragen dat je je prettig voelt en dat je daardoor het geluid van vliegtuigen anders en misschien minder hinderlijk beleefd dan in een versteende omgeving.
Over de maatregelen op de grond gaat deze raadpleging.
Wij willen graag van u weten hoe u hier tegenover staat en wellicht heeft u zelf ook nog allerlei ideeën.
maatregelen op de grond
De resultaten van deze raadpleging
 worden opgenomen in een onderzoek dat wij uitvoeren voor de provincie Noord-Holland. Hiervoor inventariseren wij de ideeën, van bewoners(groepen) en Milieugroepen rondom Schiphol, over inrichtingsmaatregelen op de grond die het vliegtuiglawaai kunnen verminderen en de leefomgeving van de regio verbeteren.

Opzet van de raadpleging
De eerste 3 vragen zijn algemeen, bij vraag 4 en 5 leggen we een aantal stellingen aan u voor en bij de laatste paar vragen kunt u aangeven welke ideeën u heeft. Wij bedanken u alvast hartelijk voor uw bijdrage aan deze raadpleging.

Het invullen van de vragenlijst duurt circa 10 minuten en u vind deze hier
De enquête sluit 15 december 2016.