Debat over de effecten van het vliegverkeer van en naar Schiphol

12 februari 2019

Debat over de effecten van het vliegverkeer van en naar Schiphol

U bent van harte uitgenodigd voor een debat over de effecten van het intensieve vliegverkeer van en naar Schiphol voor het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland. Centraal staat de noodzaak van gericht beleid van het provinciaal bestuur van Zuid Holland om de aantasting van leefomgeving in dit deel van provincie een halt toe te roepen. 

Op 20 maart a.s. zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten. De Provincie heeft een belangrijke stem als het gaat om het verminderen van de geluidsoverlast die velen in onze regio ervaren door laagvliegende vliegtuigen van en naar Schiphol. Welke zaken wegen mee in uw keuze en wat gaat u uiteindelijk stemmen?

Om u nader te informeren en uw keuze weloverwogen te kunnen maken, nodigen wij u uit aanwezig te zijn bij, en mee te doen aan, een debat met de lijsttrekkers van de partijen die verkiesbaar zijn voor Provinciale Staten.

Het debat wordt gehouden op 26 februari 2019 in het Gemeentehuis van Oegstgeest en het duurt van 20.00 tot uiterlijk 21.30 uur. U kunt zich hier aanmelden.

Waarom dit debat?

In het noordelijk deel van Zuid Holland wordt ernstige geluidshinder ondervonden van het vliegverkeer van en naar Schiphol, met name dat wat gebruik maakt van de Kaagbaan. De overlast wordt veroorzaakt door laag overkomende vliegtuigen. Op een afstand van 15-20 km van Schiphol gaat het dan om vele toestellen die op 700 meter en soms nog lager overvliegen. In de regio Leiden gaat het vooral om landend verkeer, in het oostelijker deel zoals Kaag en Braassem veroorzaken zowel opstijgende als dalende vliegtuigen veel geluidsoverlast. In het noordwestelijk deel van de Bollenstreek gaat het om opstijgend vliegverkeer.

Geconstateerd moet worden dat er tot op heden in het beleid van de provincie Zuid Holland nauwelijks aandacht is voor de problematiek van de geluidsoverlast, veroorzaakt door het vliegverkeer van en naar Schiphol. Dit in tegenstelling tot de politieke aandacht hiervoor in Noord Holland. Voor een deel kan dit verklaard worden door het simpele gegeven dat Schiphol in Noord Holland ligt. Echter, mede door de forse toename van het vliegverkeer in de laatste decennia, is er sprake van een zodanig ernstige aantasting van het woon- en leefmilieu in het noordelijk deel van Zuid Holland, dat meer politieke aandacht hiervoor dan tot nu toe vanuit de provincie Zuid Holland, gerechtvaardigd is.

Nadelige invloed

De toename van het vliegverkeer heeft onder meer nadelige invloed op de mogelijkheden voor ruimte gebruik in Zuid Holland. Vanwege de overlast kunnen bijvoorbeeld grote delen van de provincie niet bijdragen aan het terugdringen van het woningtekort. Verder leidt het grote aantal laag overkomende vliegtuigen tot een ernstige aantasting van het  fysieke leefmilieu, Hiervan ondervinden door de uitstoot van de vliegtuigmotoren mens en natuur ernstige schade.

Momenteel vindt op nationaal niveau een indringend debat plaats over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. In dit debat wordt ook door provinciale overheden intensief geparticipeerd. De provincies brengen aan de verantwoordelijke minister zwaarwegende adviezen uit die mede bepalend zijn voor de toekomst van de luchtvaart.

Wij nodigen u uit hierover met ons in debat te gaan. Wij vinden het daarbij van groot belang dat u geïnformeerd wordt over de nadelige effecten die het luchtverkeer in zijn huidige omvang heeft op leefomgeving in het noordelijk deel van Zuid Holland.

 

Jan Edens (bestuurslid OZV),  mede namens

Rob Loekenbach, Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem Noord

Mia de Beun, Duurzaam Dorp

Sijas Akkerman,  Natuur en Milieu NH

Matt Poelmans, OmgevingsRaad Schiphol, cluster Kaagbaan