De weg naar gezond water

3 juli 2014

De weg naar gezond water

De verbetering van de waterkwaliteit in Nederland is een grote opgave. Vroeger lag de focus daarbij vooral op de concentraties aan stoffen in het water. Met de komst van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2009 is de focus meer komen te liggen op ecologisch gezond water.

Gezonde visstand is gezond water

De visstand vertelt ons veel over hoe gezond en schoon onze rivieren, kanalen, sloten en andere wateren zijn. Vissen moeten zich vrij kunnen bewegen tussen leef- en paaigebieden. Barrières zoals stuwen, sluizen en gemalen belemmeren deze vistrek.

Uit een enquête onder de deelnemers aan het online panel van de Milieufederatie Noord-Holland over waterkwaliteit blijkt dat de natuurminnende Noord-Hollanders meer aandacht vragen voor een gezonde en gevarieerde visstand, zoals het realiseren van zoet-zoutwaterovergangen voor trekvissen. Hier wordt inmiddels aan gewerkt, maar het werk is nog niet af!

De weg naar gezond water

De weg naar gezond water” benadrukt het belang van werken aan vismigratie en van een aanpak die op routes is gebaseerd. De film (12 minuten) laat het belang en het succes van samenwerking tussen waterbeheerders in Rijn-West zien.