Circuitpark Zandvoort en Provincie Noord-Holland krijgen voordeel van de twijfel

29 oktober 2019

Circuitpark Zandvoort en Provincie Noord-Holland krijgen van rechter voordeel van de twijfel

Rugstreeppad en zandhagedis hebben nog een kans

De bouw- en graafwerkzaamheden op het circuitpark Zandvoort mogen voorlopig doorgaan, aldus de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland. De rechter volgt daarmee, in een voorlopig oordeel, de juridische lijn van de Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland. Tegelijk neemt de voorzieningenrechter nog geen definitieve positie in over de ecologische tegenrapportage die was ingebracht door de natuur- en milieuorganisaties (rechtsoverweging 11.3/4). Sijas Akkerman, directeur van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland: “De provincie krijgt nu het voordeel van de twijfel, maar dat gaat in de nu lopende bezwaar- en beroepsprocedure hopelijk anders uitpakken.”

Herstel 8 hectare leefgebied

Bovendien geeft de rechter de provincie de opdracht om in de nu lopende bezwaarprocedure tot een oplossing te komen met de natuurorganisaties over herstel van de 8 hectare aangetast leefgebied van de rugstreeppad en de zandhagedis. Ook hier geldt dat als dat niet lukt, en de rechter de natuurorganisaties uiteindelijk gelijk geeft, de bouwwerkzaamheden niet door kunnen gaan. Akkerman: “De rechter neemt het politieke oordeel van GS over dat de natuurvernietiging opweegt tegen de economische en maatschappelijke voordelen van het houden van de Formule 1. Maar als de provincie daarover een ander standpunt inneemt, wat zou kunnen in de Statenvergadering van aanstaande donderdag, dan kan die afweging anders uitvallen. In die Statenvergadering ligt een discussie notitie ter bespreking, die juist alle voor- en nadelen afweegt, en tot de conclusie komt dat er geen groot maatschappelijk belang is voor het houden van de F1.

Beschermende broedvogels

“Evenmin is duidelijk”, aldus Akkerman, “hoe alle benodigde werkzaamheden in het voorjaar door kunnen gaan nu de rechter erkent dat er ook beschermde nesten van broedvogels aanwezig zijn, die in het broedseizoen gespaard moeten worden (rechtsoverweging 8.2). Wij zullen van de provincie eisen dat die er op toeziet dat dit niet gebeurt.”

Vervolgprocedure

De stikstofeffecten van het organiseren van de Grand Prix waren nog niet aan de orde. De rechter gaf aan dat hiervoor een andere procedure is. Die is door de natuur- en milieuorganisaties zojuist gestart. Daarin vechten ze de berekening van de provincie aan waaruit zou blijken dat de stikstofemissies minder zullen worden, ook al komt er een extra toegangsweg. En dat het alleen zou gaan om een vergelijking met een eerdere vergunning. Maar in die vergunning ging het alleen om 7 extra UBO-dagen, een vergelijking die mank gaat. Akkerman: “De rechtbank volgt juridisch de lijn van de provincie. Het zal duidelijk zijn dat wij het niet eens zijn met die lijn. We zullen dan ook bezwaar maken tegen de door de provincie afgegeven vergunning. En als het nodig is wederom naar de rechter stappen. In onze ogen kan het niet zo zijn dat de rugstreeppad en de zandhagedis het moeten afleggen tegen het commerciële belang van één organisatie, het circuitpark Zandvoort.”