Subsidieaanvraag Agroforestry gehonoreerd

6 september 2018

Subsidieaanvraag Agroforestry gehonoreerd

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland spant zich met man en macht in voor subsidieaanvragen op het gebied van plattelandsontwikkelingen. Zo is in het project ‘Proeftuin voor agroforestry in Noord-Holland’ een integraal plan van aanpak ontwikkeld. Dit bevat praktische aanknopingspunten voor landbouwers en andere belanghebbenden om agroforestry zowel op het landbouwbedrijf als in het Noord-Hollandse landschap te stimuleren en in te passen. Deze aanvraag is (grotendeels) gehonoreerd. Hierdoor kunnen we in Noord-Holland samen aan de slag met het verbreden en verdiepen van de kennis op dit gebied en met het vormgeven en uitvoeren van plannen voor het toepassen van agroforestry.

Proeftuin voor agroforestry

Door agroforestry in diverse vormen en op verschillende schaalniveaus toe te passen kan een duurzaam landbouwsysteem ontwikkeld worden. Dit minimaliseert productierisico’s, heeft ecologische meerwaarde voor de biodiversiteit en draagt bij aan een gevarieerder landschap. Bovendien helpt het bij een efficiënter gebruik van nutriënten. Het zorgt voor een verbeterde organische stofopbouw, een verbeterde vastlegging van koolstof in bomen en bodem en een afname van bestrijdingsmiddelen. Het gebruik van de ruimte wordt geoptimaliseerd.

In dit project werken we samen met het Louis Bolk Instituut, het Clusius College, een voedselbos-adviseur en met verschillende andere voedselbosinitiatieven (een drietal agrarische ondernemers en een GGZ-instelling).

Wat is agroforestry?

Agroforestry is een landbouwpraktijk waarbij meerjarige houtige gewassen (bomen en struiken) bewust worden gecombineerd met (eenjarige) landbouwgewassen. Dieren maken eveneens deel uit van het systeem. Anders dan nu vaak het geval is kunnen rijen bomen in een akker worden aangeplant, oeverstroken worden aangelegd en voederhagen worden aangeplant in weilanden voor koeien en geiten. Ook kunnen voedselbossen worden aangelegd op plekken waar voedsel wordt geproduceerd in een hoogdivers ecosysteem met een gelaagde structuur. Diverse functies van een natuurlijk bos completeren het geheel.

logo-EU-met-plattelandsontwikkeling