Kustpactbijeenkomst steunt op hoofdlijnen strandzonering

12 december 2017

Kustpactbijeenkomst steunt op hoofdlijnen strandzonering

De kantine van Landschap Noord-Holland was op 23 november goed gevuld met belangstellenden in de voortgang van het kustpact. Vanuit de samenwerkende natuur- en milieu organisaties werd het voorstel voor strandzonering gepresenteerd, dat tot nu toe uit het overleg met gemeentes, ondernemers en de provincie is gekomen.

Daarbij is het strand ingedeeld in natuurstranden waar rust en natuurontwikkeling voorop staat; seizoenstranden waar alleen ruimte is voor de bestaande seizoenbebouwing; en recreatiestranden waar volop ruimte is voor de mens, maar geen nieuwe bebouwing is toegestaan (tenzij deze al vergund is of toegezegd). Alleen op enkele “rode ster”  stranden, bij Zandvoort, IJmuiden en Petten, is ruimte voor extra bebouwing, voor zover de natuurbeschermingswetgeving dat toestaat.

Uit de presentatie kwam naar voren dat er over de begrenzing van de stranden stevig is onderhandeld. Uit de zaal kwamen vragen over bestaande bebouwing, en de leegstand die daar al is, de status van pijplijn plannen, zandsuppleties, waterveiligheid en de garanties die het voorstel biedt. Het voorstel moet, nadat de gemeentes ermee akkoord zijn gegaan, worden uitgewerkt in de provinciale ruimtelijke verordening en bestemmingsplannen. Met name de bescherming van de natuurstranden moet nog in regels worden vastgelegd, waarbij deelnemers pleitten voor opname in het Nationaal Natuurnetwerk (NNN, vroeger EHS).

Deelnemers vroegen ook om meer aandacht voor handhaving.  Er moet nog een regeling komen voor evenementen, strandactiviteiten en –gebruik en aanpak van zwerfvuil, via een gedragscode.

Na de pauze werd, aan de hand van een presentatie van het Ontwikkelingsbedrijf N-Holland, gediscussieerd over het vervolg, waarin het zal gaan over de bescherming en ontwikkeling van duinen en binnenduinrand. Duidelijk werd dat er veel verouderde huisjesparken zijn, en veel “zachte” plannen van matige kwaliteit. Het Ontwikkelingsbedrijf mikt op alleen nog nieuwe plannen van hoge kwaliteit, en een sanering van verouderde parken. De zaal was kritisch over toch weer nieuwe bebouwing, terwijl er op veel plekken al sprake is van topdrukte.  Ook waren er twijfels of de sanering wel zou lukken. Parallel aan nieuwbouw moet ook in natuur geïnvesteerd worden, en  de ecologische footprint zou nul moeten zijn. Verhuur via de zwarte economie en onder andere Airbnb zou volgens de achterban ook moeten worden aangepakt.

De samenwerkende natuur- en milieu organisaties zullen in het kustpact overleg verder onderhandelen over bescherming van duinen en binnenduinrand, en uitwerking van de tot nu toe gemaakte afspraken. Wordt vervolgd!