Aantal weidevogels op Marken in 2014 licht toegenomen

11 november 2014

Aantal weidevogels op Marken in 2014 licht toegenomen

Marken blijft een ‘paradijs’ voor weidevogels. De algehele situatie is zelfs beter dan vorig jaar. Met name het agrarische bedrijf van de familie Terlouw boekt zeer goede resultaten op het gebied van weidevogelbeheer. Daarnaast heeft de nieuwe plas-dras aan de oostzijde richting de vuurtoren  gunstige effecten op de populatie.

In de weilanden ten westen en oosten van de toegangsweg waar hobbyboeren actief zijn, is de situatie ook beter dan vorig jaar. De gunstige trend wordt dus over het gehele eiland ervaren, met dank aan de familie Terlouw en de hobbyboeren.

Voor een goede bedrijfsvoering is jaren geleden het waterpeil verlaagd. Weidevogels houden van een hoge grondwaterstand. Om ervoor te zorgen dat ondanks de peilverlaging de populatie aan weidevogels stabiel blijft, is afgesproken dat gedurende vijf achtereenvolgende jaren tellingen plaatsvinden met daaraan gekoppeld beheersadviezen en een last-minute beheer. En dat concept werkt uitstekend. Het succes trekt de aandacht van binnen- en buitenland.

De telling van weidevogels door Mark Kuiper van het bureau Natuurbeleven ging dit jaar het vijfde en laatste jaar in. De monitoring is gefinancierd door de provincie Noord-Holland en vloeit voort uit de unieke samenwerking tussen de Milieufederatie Noord-Holland, de Stichting Veehouder op Marken en de agrariërs. De Milieufederatie Noord-Holland wil zich inspannen om de monitoring ook in de komende vijf jaren veilig te stellen.

Milieufederatie Noord-Holland verwelkomt het nieuwe stelsel Agrarisch Natuurbeheer

Vanaf 2016 wordt het agrarisch natuurbeheer anders georganiseerd. Belangrijk in het nieuwe stelsel is dat de verantwoordelijkheden bij alle partijen komen te liggen, agrariërs en natuurorganisaties en dat doelen vooraf duidelijk worden aangegeven. Bovendien wordt het beschikbare geld over een kleiner oppervlakte aan weidevogelgebied uitgegeven. Alleen kansrijke gebieden blijven overeind. De provincie Noord-Holland is er alles aan gelegen de weidevogels ook voor Noord-Holland te behouden. De agrariërs gaan samenwerken in de zogenaamde agrarische collectieven. De collectieven stellen een eigen beheerplan op en vertalen dat in een gebiedsaanvraag. Deze aanvraag wordt door de provincie getoetst aan van te voren vastgestelde doelen. Bovendien moet bij de aanvraag worden samengewerkt met natuurorganisaties. De Milieufederatie Noord-Holland verwacht veel van de professionaliseringsslag van het agrarisch natuurbeheer en ziet kansen om haar bijdrage te leveren in het belang van de weidevogels. Met ingang van het volgend jaar neemt de milieufederatie het initiatief om te bekijken hoe de samenwerking tussen agrarische collectieven (waarin agrariërs formeel zitting hebben) en natuurbeheerders, vrijwilligers en burgers op gebiedsniveau vorm kan krijgen. Dit moet uitmonden in een lijst van aanbevelingen.

Vooruitlopend op de introductie van het nieuwe stelsel heeft onze zuiderbuur, de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, samen met 54 natuurorganisaties een weidevogelmanifest opgesteld en aangeboden aan de provincie. Hierin is aangegeven wat er moet gebeuren om de weidevogels in Zuid-Holland weer een kans en perspectief te geven.