Milieufederatie Noord Holland Samen voor een gezond en duurzaam Noord-Holland
Menu
Water: bron van leven, soms bedreigend, altijd aanwezig

Water: bron van leven, soms bedreigend, altijd aanwezig

Zanderijvaart in de zomer breed

Water.   Je kunt het drinken.  je kunt erin zwemmen en  varen. Je kunt er een dijk omheen leggen. Dit zijn maar een paar facetten van ‘water’ in onze waterrijke provincie. Water heeft alles te maken  met natuur en landschap. Daarom zijn de ontwerp waterplannen van de waterschappen en de provincie die nu ter visie liggen van groot belang. Belangrijke thema’s in deze plannen zijn schoon water, voldoende water, wateroverlast en veiligheid.

De Milieufederatie Noord-Holland heeft het afgelopen jaar samen met andere natuur en milieuorganisaties inbreng geleverd bij de totstandkoming van deze plannen. Nu is het moment om te kijken of onze ambities voldoende verwerkt zijn..

Waar gaan die plannen over en hoe krijgt u er mee te maken als ze worden  uitgevoerd.  We lichten een tipje van de sluier.

Om water te beteugelen en veilig te kunnen wonen, bouwen we dijken en versterken we de kust. Dat kun je doen met betonblokken  of met stenen strekdammen. Tegenwoordig hebben zogenaamde ‘zachte oplossingen’  zoals extra  zand voor kustversterking en vooroevers de voorkeur.

Hoe houden we het water schoon en drinkbaar en pakken we hormoon verstorende stoffen, bestrijdingsmiddelen en nutriënten (stikstof en fosfaat) aan?.

Hoe benutten we schoon gebiedseigen water, zoals  in de binnenduinrand en in veengebieden op een betere manier.

Weet u ook dat de laagveengebieden in Noord-Holland langzamerhand gevaar lopen te verdwijnen? Dat komt door veenoxidatie.  Met innovatieve oplossingen zoals  natte landbouw met hoge waterpeilen kunnen we dat tegengaan. Dat soort oplossingen verwachten we in de waterplannen terug te vinden

De zouden de verspilling van zoet water door doorspoelen moeten we tegengaan door de kansen van zout water voor natuur en/of landbouw te benutten.

Wat doen we aan het bevorderen van klimaatbestendige steden. Naast het tegengaan van verstening,  kijken we ook naar de aanpak van verstening. Verstening levert een belangrijke bijdrage aan de forse verandering in het stadsklimaat. Parken, bomen, grasveldjes  en tuinen helpen een stad om af te koelen. Maar dat niet alleen, ze vangen vervuiling af. Ook houden Planten  water langer vast. Water dat van steen direct het riool probeert te bereiken. En dat gaat steeds vaker mis met overstroming of een ondergelopen kelder als resultaat.

 

Dat alle plannen nu gelijktijdig ter inzage liggen, heeft te maken met de KRW (Kaderrichtlijn Water). In Noord-Holland liggen de volgende plannen nu ter inzage:

Provincie Noord-Holland, Watervisie 2021 (inspraak 6 januari t/m 17 februari):

AGV, Waterbeheerplan 2016-2021 (inspraak 28 januari t/m 10 maart):

Rijnland, Nota Schoon Water 2 (inspraak 6 januari t/m 16 februari 2015):  op site officiele bekendmakingen:

HHNK, Waterprogramma 2016-2021 (inspraak 5 januari t/m 16 februari):

Voor wie meer wil weten over de KRW en de waterplannen en de inspraak daarop, zie:

Meer informatie: e.krommendijk@mnh.nl

 

 

 

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 

 

Nationale Postcode Loterij
CBF