Milieufederatie Noord Holland Samen voor een gezond en duurzaam Noord-Holland
Menu
Mest, bodem en water

Mest, bodem en water

mest1

Mestoverschot

Nederland produceert veel mest. Deze mest is belangrijk voor de bodemvruchtbaarheid, maar door de grote hoeveelheid dieren is er een mestoverschot. Er komen teveel meststoffen in het milieu. Fosfaat en stikstof uit ammoniak veroorzaken verzuring en vermesting van natuurgebieden. Deze gebieden verruigen en bijzondere plantensoorten verdwijnen.

Waterkwaliteit gaat omlaag

De meststoffen zijn ook slecht voor de waterkwaliteit. In een groot deel van de landbouwgebieden in Nederland is de waterkwaliteit onvoldoende, door een te grote hoeveelheid stikstof en nitraat. Nitraat in drinkwater kan schadelijke effecten hebben op de volksgezondheid. In te voedselrijk oppervlaktewater ontstaan algen en kroos. Er komt te weinig licht en zuurstof in het water en hierdoor verstikken waterplanten en –dieren.

Gezonde bodem is van belang

De laatste tijd is er meer aandacht voor het belang van een gezonde bodem. De bodem is de basis van de voedselproductie en hier moet je zorgvuldig mee omgaan. Het gehalte aan organische stof (o.a. afgebroken plantenmateriaal) in de bodem is hierbij van groot belang. Een bodem met een goed gehalte aan organische stof houdt voedingsstoffen en water vast en zorgt voor gewassen die weerbaar zijn tegen ziekten en plagen. In veel gebieden in de wereld en lokaal ook in Nederland daalt het gehalte organische stof in landbouwgronden.

mest2Kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw is een voorbeeld van meer aandacht voor het bodembeheer. Boeren die kringlooplandbouw toepassen, richten zich op maatregelen om meststoffen zo goed mogelijk in de bodem vast te houden. Dit vermindert de druk op het milieu en leidt bovendien tot een lager kunstmestgebruik. In Noord-Holland zijn LTO en Water Land en Dijken actief in de kringlooplandbouw. Maatregelen kunnen onder meer zijn: aanpassingen in het dieet van het vee en een ander beheer van de weilanden.

Tekst: Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 

 

Nationale Postcode Loterij
CBF