Milieufederatie Noord Holland Samen voor een gezond en duurzaam Noord-Holland
Menu
Energie en klimaat

Energie en klimaat

Energie en klimaat en Duurzame landbouw

Broeikasgassen

duurzame landbouw en broeikasgassenIn de landbouw komen broeikasgassen vrij, vooral kooldioxide (CO2), methaan en lachgas. De belangrijkste bronnen van broeikasgassen in de land- en tuinbouw zijn de veehouderij (uit mest en bij de vertering van voeding door het vee) en de glastuinbouw (CO2-emissie door aardgasgebruik).

In de akkerbouw komen broeikasgassen vrij bij gebruik van mest.

 

Veehouderij meeste uitstoot

De veehouderij is één van de sectoren die de meeste broeikasgassen uitstoot. Wereldwijd komt 18% van de uitstoot aan broeikasgassen uit de veehouderij, voor Nederland is de bijdrage aan de emmissie lager, namelijk ruim 8%.

Bodemdaling

Bodemdaling in het veenweidegebied vormt nog een ander probleem. Door ontwatering ten behoeve van de landbouw oxideert het veen en daalt de bodem (gemiddeld ca 0,1-0,8 cm per jaar). Hierbij komen broeikasgassen vrij. De veengebieden in Nederland dragen voor ongeveer 4 procent bij aan de landelijke uitstoot van broeikasgassen. Door de bodemdaling komen deze gebieden ook steeds lager te liggen, waardoor ze kwetsbaarder worden voor de gevolgen van de klimaatverandering, zoals perioden met hevige regenval.

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland heeft samen met de KNNV afdeling Hoorn een verkenning uitgevoerd naar het behoud van het veen in relatie tot het peilbeheer en het behoud van weidevogels. Deze verkenning komt binnenkort (juni 2016) op de site. Uitkomst is dat weidevogelbeheer en veenbehoud principieel andere peilen vragen en dat daar ons watersysteem en de ruimtelijke ordening niet op zijn aangepast

Lees ook onze publicatie Waarheen met de Veenweidenatuur

Uitstoot verminderen

zonnepanelenAgrariërs kunnen maatregelen nemen om de uitstoot op hun bedrijf te verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door het voer aan te passen of anders met mest om te gaan. Door goed bodembeheer kan er meer koolstof in de bodem vasthouden worden. En natuurlijk kunnen agrariërs zelf duurzame energie opwekken o.a. door productie van elektriciteit via mestvergisting en de daken van stallen of loodsen zijn vaak geschikt voor zonnepanelen.

Afremmen bodemdaling

De melkveehouderij in het veenweidegebied kan zich aanpassen aan hogere waterpeilen en inspelen op het afremmen van bodemdaling. Op het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) in Zegveld en op proeflocaties in de Zeevang wordt hiermee geëxperimenteerd. Daar wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar alternatieve koeienrassen, optimaal graslandbeheer en innovatieve teelten, zoals biomassa en vis.

In de Zeevang heeft de provincie Noord-Holland het effect van onderwaterdrainage onderzocht in de landbouw. Onderwaterdrainage zorgt voor 50 % reductie van de bodemdaling. Landschap Noord-Holland en Water Land en Dijken werken samen in het Innovatie Programma Veen (IPV). Hierin staat een innovatieve aanpak centraal om bodemdaling tegen te gaan en om vormen van natte landbouw te ontwikkelen.

Tekst: Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 

 

Nationale Postcode Loterij
CBF